หลักสูตรการศึกษา


หลักสูตรปริญญาตรี

 [ภาพรวมหลักสูตร_2554-PDF]

 

 
 • ประยุกต์ใช้เทคนิค ทักษะและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์และทักษะทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้
 • ค้นหาความรู้ให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าในวิทยาการสมัยใหม่ และเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นได้
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
 • ใช้แนวความคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
 • นำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงได้

 

 

หลักสูตรปริญญาโท 

[ภาพรวมหลักสูตร_2554-PDF]

 

 • เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทาง ด้านทฤษฎี และปฏิบัติในระดับสูง มีความสามารถทางการวิจัยและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้ เป็นอย่างดี
 • เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ให้แก่สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน ตลอดจนหน่วยงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางสาขาวิชาฟิสิกส์บริสุทธิ์ และฟิสิกส์ประยุกต์ให้ก้าวหน้า
 • เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางด้านฟิสิกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของประเทศ

 

 

หลักสูตรปริญญาเอก 

[ภาพรวมหลักสูตร_2554-PDF]

 

 • มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในระดับสูง
 • มีความสามารถทางการวิจัยขั้นสูงและประยุกต์ความรู้ทางเคมีได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน
 • มีความสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
 • มีความสามารถในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ