หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์

 

ปรัชญาหลักสูตร
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สร้างบัณฑิตให้มีแนวคิด ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อประโยชน์ต่อการวิจัย ภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • ประยุกต์ใช้เทคนิค ทักษะและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์และทักษะทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้
  • ค้นหาความรู้ให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าในวิทยาการสมัยใหม่ และเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นได้
  • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
  • ใช้แนวความคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
  • นำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงได้
 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ ชื่อ -นามสกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา สถาบัน
1  ดร.จิตกร ผลโยญ ปร.ด. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2  รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ วศ.ม. นิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3  ผศ.ดร.ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร วท.ด. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4  ผศ.ดร.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล วท.ด. วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5  ดร.โชคศิลป์ ธนเฮือง ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา จำนวนหน่วยกิต แผนปกติ จำนวนหน่วยกิตแผนสหกิจศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    จำนวนไม่น้อยกว่า
  (1)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  (2)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
  (3)กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
  (4)กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ)
  (5)กลุ่มวิชาภาษาเลือก (ภาษาไทย)
  (6)กลุ่มวิชาพลศึกษา

31 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ    จำนวนไม่น้อยกว่า 
  (1)กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
  (2)วิชาชีพบังคับ
  (3)วิชาชีพเลือก

92 หน่วยกิต
25หน่วยกิต
46หน่วยกิต
21หน่วยกิต
95 หน่วยกิต
25หน่วยกิต
49หน่วยกิต
21หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   จำนวนไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 132 หน่วยกิต