หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์


ปรัชญาหลักสูตร
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีความรอบรู้ทางวิชาการอย่างลึกซึ้งและมีความสามารถในงานวิจัยด้านฟิสิกส์ มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนรู้จักพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในระดับสูง
  • มีความสามารถทางการวิจัยขั้นสูงและประยุกต์ความรู้ทางเคมีได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน
  • มีความสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
  • มีความสามารถในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 


อาจารย์ผู้สอน

 


ลำดับ

ชื่อ- นามสกุล

คุณวุฒิสูงสุด

สาขาวิชา

สถาบัน

1

 รศ.ดร.ศุภกร  ภู่เกิด

วท.ด.

ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2

 ผศ.ดร.อุดม ทิพราช

Ph.D.

Physics

University of North  Dakota, U.S.A.

3

 ผศ.ดร.ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร

วท.ด.

เทคโนโลยีพลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4

 ผศ.ดร.ธานินทร์ นุตโร

วท.ด.

ฟิสิกส์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

 ผศ.ดร.นิพนธ์ กสิพร้อง

Ph.D.

Physics

University of Manchester, En
land

6

 ผศ.ดร.อนุสรณ์  นิยมพันธ์

Ph.D.

Physics

University of Warwick, UK

7

 ดร.อนุชา แยงไธสง

Ph.D.

Physics

University of Durham, England

8

 ผศ.ดร.รุ่งนภา ทิพากรฐิต
กุล

วท.ด.

Materials Science

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9

 รศ.เรวัฒน์  เหล่าไพบูลย์

วศ.ม.

นิวเคลียร์เทคโนโลยี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10

 รศ.จินตนา  เหล่าไพบูลย์

วศ.ม.

นิวเคลียร์เทคโนโลยี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11

 ดร.สิทธิพงษ์  โกมิล

Ph.D.

Material Science

Johannes Gutenberg University Mainz

12

 ผศ.ดร.ชาญเรืองฤทธิ์  จันทร์นอก

วท.ด.

ฟิสิกส์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13

 ดร.จิตกร  ผลโยญ

ปร.ด

ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14

 ดร.โชคศิลป์  ธนเฮือง

วท.ด.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

15

 ดร.สุระ วุฒิพรม

วท.ด.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

16

 Dr.Christian Herbst

Ph.D.

Physics

University Jena, Germany

โครงสร้างหลักสูตร


รายวิชา

แผนการเรียน

จำนวนหน่วยกิต 
แบบ 1

จำนวนหน่วยกิต 
แบบ 2

ก. วิชาบังคับ

ไม่นับหน่วยกิต

6 หน่วยกิต

ข. วิชาเลือก

-

6 หน่วยกิต

ค. วิทยานิพนธ์

48 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต