หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)


ปรัชญาหลักสูตร
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์  มุ่งผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งทางวิชาการและมีความสามารถในงานวิจัยด้านฟิสิกส์  มีคุณธรรมในการดำรงชีวิต  ตลอดจนรู้จักพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างศักยภาพของตนเองและสังคม และสนองตอบความต้องการของประเทศชาติ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทาง ด้านทฤษฎี และปฏิบัติในระดับสูง มีความสามารถทางการวิจัยและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้เป็นอย่างดี
  • เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ให้แก่สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน ตลอดจนหน่วยงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางสาขาวิชาฟิสิกส์บริสุทธิ์ และฟิสิกส์ประยุกต์ให้ก้าวหน้า
  • เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางด้านฟิสิกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของประเทศ

อาจารย์ผู้สอน


ลำดับ

ชื่อ- นามสกุล

คุณวุฒิสูงสุด

สาขาวิชา

สถาบัน

1

 รศ.ดร.ศุภกร  ภู่
กิด

วท.ด.

Physics

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2

 ผศ.ดร.อุดม ทิพราช

Ph.D.

Physics

University of North  Dakota, U.S.A.

3

 ผศ.ดร.ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร

วท.ด.

เทคโนโลยีพลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4

 ผศ.ดร.ธานินทร์ นุตโร

วท.ด.

ฟิสิกส์

Chulalongkorn University, Thailand

5

 ผศ.ดร.นิพนธ์ กสิพร้อง

Ph.D.

Physics

University of Manchester, En
land

6

 ผศ.ดร.อนุสรณ์  นิยมพันธ์

Ph.D.

Physics

University of Warwick, UK

7

 ดร.อนุชา แยงไธสง

Ph.D.

Physics

University of Durham, England

8

 ผศ.ดร.รุ่งนภา ทิพากรฐิต
กุล

Ph.D.

Materials Science

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9

 รศ.เรวัฒน์  เหล่าไพบูลย์

วศ.ม.

นิวเคลียร์เทคโนโลยี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10

 รศ.จินตนา  เหล่าไพบูลย์

วศ.ม.

นิวเคลียร์เทคโนโลยี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11

 ดร.สิทธิพงษ์  โกมิล

Ph.D.

Material Science

Johannes Gutenberg University Mainz

12

 ดร.จิตกร  ผลโยญ

ปร.ด

ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13

 ดร.โชคศิลป์  ธนเฮือง

วท.ด.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

14

 ดร.สุระ วุฒิพรม

วท.ด.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

15

 Dr.Christian Herbst

Ph.D.

Physics

University Jena, Germany

 

 

โครงสร้างหลักสูตร


หมวดวิชา/กลุ่มวิชา

จำนวนหน่วยกิต 
แผนการศึกษา แบบ ก1

จำนวนหน่วยกิต 
แผนการศึกษา แบบ ก2

ก. หมวดรายวิชา                        ไม่น้อยกว่า

-

24 หน่วยกิต

     1) กลุ่มวิชาบังคับ

-

12 หน่วยกิต

     2) กลุ่มวิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า

-

12 หน่วยกิต

ข. หมวดวิทยานิพนธ์    

36  หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

36  หน่วยกิต

36  หน่วยกิต