หลักสูตการศึกษา สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม          

          ☺ภาควิชาฟิสิกส์จัดการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในสาขาวิชาฟิสิกส์และฟิสิกส์อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการตอบสนองกับความต้องการกำลังคนด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพชั้นสูง  ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียน ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ มีห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือทันสมัย เช่น เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรคชั่นเครื่องอะตอมมิคฟอร์ซไมโครสโคปห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทลเลอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแก้วห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น 
 

          ☺ส่งเสริมทักษะด้านการปฏิบัติทดลอง โดยปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม  เวลา 4 เดือน (1 ภาคการศึกษา)

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

•  ชื่อหลักสูตร : วท.บ.(ฟิสิกส์อุตสาหกรรม)
•  คุณสมบัติ :รับผู้จบ ม. 6หรือเทียบเท่า
•  หลักสูตร : 4 ปี (หน่วยกิตไม่น้อยกว่า  138 หน่วยกิต)
•  จำนวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี : 50 คน
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1.   รองศาสตราจารย์เรวัฒน์   เหล่าไพบูลย์        [วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: นิวเคลียร์เทคโนโลยี]

2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช             [Doctor of Philosophy : Physics]
3.   รองศาสตราจารย์ จินตนา เหล่าไพบูลย์         [ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: นิวเคลียร์เทคโนโลยี]
4.   ดร.วรศักดิ์  สุขบท                                          [Doctor of Philosophy: Physics]
5.   ดร.สุทธินาถ  หนูทองแก้ว                              [วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต: ฟิสิกส์]


จุดเด่นสำหรับหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม
☺วัสดุศาสตร์ มุ่งเน้นงานทางด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบ (DT และ NDT) ศึกษาโดยใช้เครื่องมือระดับสูง

☺พลังงาน เป็นสายงานที่กำลังมีความต้องการอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานหลัก และพลังงานทางเลือกต่างๆ
☺อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Electronic controller) มุ่งเน้นให้มีความสามารถสร้างและควบคุมสิ่งต่างๆ ให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ ซึ่งจะตอบสนองต่ออุตสาหกรรมในปัจจุบันเป็นอย่างดี

ตัวอย่างวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 1 พลังงาน
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และการประยุกต์ ระบบพลังงานลม การประยุกต์ระบบพลังงานชีวมวล และการประยุกต์  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เทอร์โมอิเล็กทริก และการประยุกต์  การประยุกต์ระบบพลังงานความร้อน 
          กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรม
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และการประยุกต์กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย และการประยุกต์เทคโนโลยีสุญญากาศ และการประยุกต์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์  การลดทอนสัญญาณรบกวนสำหรับเครื่องมือ       การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล  ระบบควบคุมการเคลื่อนที่  เรื่องคัดสรรทางอุปกรณ์การแพทย์
โลจิสติกส์  เมคาทรอนิกส์
 


ตัวอย่างแผ่นพับประชาสัมพันธ์