ลำดับ เลขหนังสือ หนังสือ/หัวเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้เขียน สำนักพิมพ์
1
Encyclopedia Of Applied Physics Vol.01
George L.Trigg
VCH
2
Encyclopedia Of Applied Physics Vol.02
George L.Trigg
VCH
3
Encyclopedia Of Applied Physics Vol.03
George L.Trigg
VCH
4
Encyclopedia Of Applied Physics Vol.04
George L.Trigg
VCH
5
Encyclopedia Of Applied Physics Vol.05
George L.Trigg
VCH
6
Encyclopedia Of Applied Physics Vol.06
George L.Trigg
VCH
7
Encyclopedia Of Applied Physics Vol.07
George L.Trigg
VCH
8
ELECTRON MICROSCOPY 1988
V. MANGCLAVIRAJ, W. BANCHORNDHEVAKUL AND P. INGKANINUM
THE ELECTRON MICROSCOPY SOCIETY OF THAILAND
หน้า [1]

ส่วนบริการ แหล่งเรียนรู้ และคลังฐานข้อมูลสำหรับบุคลากร และนักศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี