-| MAIN || CALENDAR || OTHER-ARTICLES || TEMPLATE-FORM ||ACCOMPLISHMENT ||HISTORY ||EVALUATION FORM |-
>> คุณกำลังอยู่หน้าหลัก
บทความที่เกี่ยวข้องล่าสุด ).  : รู้จักกับเครื่องมือวัดสภาวะพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศ์แรงอะตอม (AFM) ®-[บทความเกี่ยวกับ - AFM_DOC]

รูปที่ 1. แสดงการวัดขนาดของขนาดโครงสร้าง ของวัสดุฟิล์มบางทดสอบที่วัดด้วยเครื่อง AFM ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

           Atomic force microscope : AFM หรือเครื่องมือตรวจวัดสภาพพื้นผว ด้วยแรงอัตรกริยาระหว่างอะตอม หรือเรียกย่อ ๆ ว่า AFM โดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชนิดนี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ถ่ายภาพพื้นผิวของวัสดุ เพื่อวัดคุณสมบัติเฉพาะ เช่น หาค่าความขรุขระของพื้นผิว (Roughness) ค่าขนาดของเม็ดโครงสร้าง (Particle) ในระดับ นาโนเมตร 

          ซึ่งในการทำงานของเครื่อง AFM นั้นอาศัยหลักการ แบบเครื่อง SPM และส่วนที่เป็นหัววัด (Probe) นั้นประกอบด้วย 3 ส่วนดังรูป

  1. Support Chip หรือเพลตยึดหัววัด เป็นลักษณะแผ่นเพลตที่มีคุณบัติสามารถถูกดูดดยึดด้วยแรงแม่เหล็กได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่อง AFM หรือองค์ประกอบแล้วแต่บริษัท

  2. ส่วน Cantilever หรือก้านยึดหัววัด (tip) ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นไ้ด้ ซึ่งเหสมาะสำหรับนำมาใช้ในการสั่นตามควมถี่ที่ต้องการหรือทนทานต่อการโก้งโค้งงอด้วยระดับแรง0.007 ถึง 2000 N/m หรือขึ้นอยู่กับงานที่ใช้

   3. ส่วนที่เป็นหัววัด (tip) โดยทั่วไปสร้างมาจาก Silicon หรือ Silicon Coat มีลักษณะดังรูป อาศัยการทำงานด้วยการทำอัตรกริยาด้วยแรงอะตอมระหว่างหวัวัดกับอะตอมของพื้นผิวที่ต้องการทดสอบ(tapping mode)

  Src: http://www.nanoandmore.com/afm-probes-guide.php                                               Src:http://www.nanosensors.com/PointProbe

รูปที่ 2 แสดงองค์ประกอบของหัววัด (Probe) และรูปภาพขนาดของหัววัด(tip) ซึ่งถ่ายด้วยเครื่อง SEM

 

ลักษะการวัดสภาวะพื้นผิวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ

  1. รูปแบบ  non-contact หรือ tapping mode นั้น อาศัยการสั่นของหัววัด (ประกอบไปเพลตยึด ก้านแคททิลิเวอร์ และหัวทิป) 

  2. รูปแบบ Contact mode อาศัยการสัมผัส ระหว่าง หัววัด และตัวชิ้นงาน ซึ่งสามารถที่จะวัดในลักษณะของพื้นผิว แรงกด ความแข็งของชิ้นงาน หรือแม้กระทั่ง Hard force ได้ 

 

เอกสารเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ล่าสุด

ติตามบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม
® 2013-2014
ส่วนข่าวสารปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการ งานบริการวิชาการ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี