|ค้นหาข้อมูล|-| สำหรับสมาชิก|-| สำหรับผู้จัดการระบบ
ค้นหาตามปี => 2543|2544|2545|2546|2547|2548|2549|2550|2551|2552|2553|2554|2555|2556|2557|
ลำดับ
เลขหนังสือ
ชื่อโครงการพิเศษ
ปีการศึกษา
1
P2558_13
การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงโดยใช้สีย้อมธรรมชาติ- [สุพัตรา มายูร]-ดู 121 ครั้ง
2558
2
P2558_12
สมบัติทางไฟฟ้าของแมกนีเซียมออกไซด์โครงสร้างนาโนที่สังเคราะห์โดยกระบวนการทางความร้อน- [ศิริกัญญา พรมบุดดี]-ดู 106 ครั้ง
2558
3
P2558_11
การเตรียมและตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคและสภาพนำไฟฟ้าทางเทอร์โมอิเล็กตริกของสารประกอบเลดเทลลูไรด์- [จีรธาร ปักษาไพร]-ดู 155 ครั้ง
2558
4
P2558_10
ผลของตัวกระตุ้นซิลิกอนที่มีต่อพารามิเตอร์กับดักจลน์ของหัววัดรังสี เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน แบบผลึกเชิงเดี่ยว- [ผณิตรา ทวีโคตร]-ดู 101 ครั้ง
2558
5
P2558_09
การสังเคราะห์และลักษณะบ่งชี้ของรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์เตรียมโดยวิธีการกรองด้วยระบบสุญญากาศ- [ปรัชญ์ตระกูล เกาะกิ่ง]-ดู 120 ครั้ง
2558
6
P2558_08
ระบบรวมแสงแดดสำหรับให้แสงสว่างห้อง- [ภัทรวดี คำเคนบ้ง]-ดู 105 ครั้ง
2558
7
P2558_07
การพัฒนาแสงอาทิตย์เทียมสำหรับการวัดคุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์- [ธนัชพร อุทธา]-ดู 141 ครั้ง
2558
8
P2558_06
สมบัติทางไฟฟ้าของคอปเปอร์ออกไซด์โครงสร้างนาโนโดยการกระตุ้นด้วยคาร์บอน- [จิดาภา ลมอ่อน]-ดู 117 ครั้ง
2558
9
P2558_05
ศึกษาการเคลือบผิวอัจฉริยะด้วยอนุภาคนาโน (สหกิจศึกษา)- [ทิพวรรณ สดใส]-ดู 140 ครั้ง
2558
10
P2558_04
การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเทอร์โมอิเล็กทริกด้วยพลังงานความร้อนจากก๊าซชีวภาพ- [ชนะพงศ์ คำทา]-ดู 149 ครั้ง
2558
11
P2558_03
ชุดควบคุมการอบให้ความร้อนท่อสุญญากาศ (สหกิจศึกษา)- [ธรรมกรานต์ พังยะ]-ดู 116 ครั้ง
2558
12
P2558_02
การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าสนามแม่เหล็ก- [บรรดาศักดิ์ อ่างมณี]-ดู 119 ครั้ง
2558
13
P2558_01
การศึกษาและพัฒนาชุดปฏิบัติการการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า- [สมภพ สุขเฉลิม]-ดู 160 ครั้ง
2558
14
P2557_10
การทดลองเพื่อหาค่านิจสปริง- [คนึงนิจ เชื้อรำ]-ดู 141 ครั้ง
2557
15
P2557_09
การพัฒนาอุปกรณ์การทดลองขนาดย่อส่วนเรื่องการเลี้ยวเบน และการหักเหของแสง- [วชิระ สีแสด]-ดู 142 ครั้ง
2557
แสดงผลจำนวน 15ข้อมูล จากทั้งหมด260 ข้อมูล [ดูหน้าก่อนนี้]-[ดูหน้าต่อไป]
ระบบฐานข้อมูล โครงการพิเศษ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
พัฒนาโดย :: ฝ่ายสำนักงานภาควิชาฟิสิกส์