คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์-สายวิชาการ
Name. Mail. Room Tel.
   Head of the department
1 ปฏิทิน   ดร.อมร เทศสกุลวงศ์ Dr.Amorn Thedsakhulwong amn_scii@hotmail.com PHY1213 4314
    Deputy of the department
    Associate Professors
1 ปฏิทิน   รศ.ดร.ศุภกร ภู่เกิด Associate Professor Dr. Supakorn Pukird psupakor27@yahoo.com phy1306,sc363 4305 , 045-288381
2 ปฏิทิน   รศ.ดร.อนุชา แยงไธสง Associate Prof. Dr.Anucha yangthaisong a.yangthaisong@gmail.com phy1310,sc369 4427,4428
3 ปฏิทิน   รศ.จินตนา เหล่าไพบูลย์ Associate Prof.Jintana Loupaiboon 2502jin@gmail.com อาคารปฏิบัติการแก้ว 4332
4 ปฏิทิน   รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ Associate Prof.Rewat Loupaiboon Raewatl@yahoo.com ศูนย์ฯแก้ว 4305
    Assistant Professors
1 ปฏิทิน   ผศ.ดร.ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร Assistant Prof.Dr.Sungseng Liengjindathawon sungseng22@yahoo.com phy1305 4305
2 ปฏิทิน   ผศ.ดร.ธานินทร์ นุตโร Assistant Prof.Dr.Tanin nutaro tnutaro@yahoo.com phy1208 4305
3 ปฏิทิน   ผศ.ดร.นิพนธ์ กสิพร้อง Assistant Prof.Dr.Nipon gasiprong ngasiprong@yahoo.com phy1411 4305
4 ปฏิทิน   ผศ.ดร.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล Assistant Prof.Dr.Rungnapa Tipakontitikul rungnapa@rocketmail.com phy1101 4305
5 ปฏิทิน   ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม Assistant Prof. Dr.Sura wutiprom sura.w@ubu.ac.th sc362 4539
6 ปฏิทิน   ผศ.ดร.อุดม ทิพราช Assistant Prof.Dr. Udom Tipparach udomt@hotmail.com sc364,phy1205 4426 หรือภาควิชาฟิสิกส์ 4305 หรือ คณะวิทยาศาสตร์ 4417
7 ปฏิทิน   ผศ.ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์ Assistant Prof.Dr.Anuson niyompan anuson@rocketmail.com phy1101,sc366 4525,4526
8 ปฏิทิน   ผศ.ดร.วรศักดิ์ สุขบท Assistant Prof.Dr.Worasak Sukkabot w.sukkabot@hotmail.com phy1412 4330
9 ปฏิทิน   ผศ.ดร.สุทธินาถ หนูทองแก้ว Assistant Prof.Dr.Suttinart Noothongkaew lamduan_57@hotmail.com phy1307 4327
10 ปฏิทิน   ดร.กาญจนา ศิวเลิศพร Dr. Kanchana sivalertporn serippy@hotmail.com - -
11 ปฏิทิน   ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย Asst.Prof.Dr.CHERDSAK BOOTJOMCHAI cherdsak_per@hotmail.co.th ตึกปฏิบัติการแก้ว (GTEC) 4332
12 ปฏิทิน   ผศ.สุพล สำราญ Assistant Prof.Supon sumran supon_sumran@yahoo.com phy1308 4305
    Lecturers
1 ปฏิทิน   ดร.จิตกร ผลโยญ Dr.Chittakorn Polyon polyon@yahoo.com PHY1103 4322
2 ปฏิทิน   ดร.จีรภัทร นุตริยะ Dr.Jeerapat Nutariya jeerapat.n@gmail.com PHY1406 4239
3 ปฏิทิน   ดร.โชคศิลป์ ธนเฮือง Dr.Choksin tanahoung chokes41@hotmail.com sc370 4563
4 ปฏิทิน   ดร.สิทธิพงษ์ โกมิล Dr.Sittiprong komin sittipong.komin@gmail.com phy1307 4305
5 ปฏิทิน   ดร.สมคิด เพ็ญชารี Dr.Somkid Pencharee somkid.p@ubu.ac.th phy1102 4304
6 ปฏิทิน   ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ oruethai jaiboon oruethai.jaiboon@googlemail.com 1407 4238
7 ปฏิทิน   ดร.อรทัย ทุมทัน orathai_thumthan@yahoo.com
8 ปฏิทิน   ดร.ศิริพร พันธ์ุศรี Siriporn Pansri Siriporn
9 ปฏิทิน   ดร.องอาจ เทียบเกาะ Ongard THIABGOH thiabgoh.ongard@gmail.com Sc371 0-4535-3401-4-4528
10 ปฏิทิน   โสพล บุตรงาม Sopon budngam budngamsopon@Gmail.com phy1410 4305
11 ปฏิทิน   สุภชัย หาทองคำ Supachai hatongkum supah_ubu@hotmail.com phy1405 4305
12 ปฏิทิน   เชิดชัย วุฒิยา cherdchai wuttiya leonid21ster@gmail.com phy1206 4305

 

บุคลากรภาควิชาฟิสิกส์-สายสนับสนุน
Name. Mail. Room Tel.
1 ปฏิทิน   สายชล พิมพ์มงคล Saichol Pimmongkol psaichol@chula.ac.th PHY1111 4314
2 ปฏิทิน   วสันต์ หล้าสร้อย Wasan Lasoi wlasoi@hotmail.com phy1415 4305
3 ปฏิทิน   วุฒิศักดิ์ ประชามอญ wprachamon@gmail.com
4 ปฏิทิน   ปิติ สุขาวห Piti Sukhawaha pitisukhawaha@yahoo.com phy1316 4311
5 ปฏิทิน   ศรชัย สามสี Sornchai Samsri sornchai.samsri@gmail.com phy1402 4317
6 ปฏิทิน   ขวัญฟ้า มหาสิทธิ์ Kwuanfa Mahasith kwuanfa.m@ubu.ac.th Phy1302 4321
7 ปฏิทิน   สุภาพร กรแก้ว Supapron Kronkaew tikphysics@hotmail.com phy1206 4305
พัฒนาโดย :: ฝ่ายสำนักงานภาควิชาฟิสิกส์