คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์-สายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รศ.จินตนา เหล่าไพบูลย์
Associate Prof.Jintana Loupaiboon


2502jin@gmail.com
อาคารปฏิบัติการแก้ว
4332
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.อุดม ทิพราช
Assistant Prof.Dr. Udom Tipparach


udomt@hotmail.com
sc364,phy1205
4426 หรือภาควิชาฟิสิกส์ 4305 หรือ คณะวิทยาศาสตร์ 4417
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
Asst.Prof.Dr.CHERDSAK BOOTJOMCHAI


cherdsak_per@hotmail.co.th
ตึกปฏิบัติการแก้ว (GTEC)
4332
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ
oruethai jaiboon


oruethai.jaiboon@googlemail.com
1407
4238
อาจารย์
อาจารย์
ดร.องอาจ เทียบเกาะ
Ongard THIABGOH


thiabgoh.ongard@gmail.com
Sc371
0-4535-3401-4-4528
อาจารย์
โสพล บุตรงาม
Sopon budngam


budngamsopon@Gmail.com
phy1410
4305
อาจารย์
อาจารย์
พัฒนาโดย :: ฝ่ายสำนักงานภาควิชาฟิสิกส์